Przedszkole | Liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Edukacja domowa

        Edukacja domowa

Edukacja domowa to taki rodzaj kształcenia, w którym dzieci nie uczęszczają do szkoły , natomiast cały proces edukacyjny odbywa się w zaciszu domowym. Rodzice natomiast zobowiązani są do zapewnienia optymalnych warunków do realizacji podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym, któremu podlega dziecko w edukacji domowej.

Oferta naszej szkoły  w ramach edukacji domowej

1.Uczestnictwo ucznia w dodatkowych formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

2.Bezpłatne badanie przesiewowe w wykrywaniu zaburzeń mowy.

3.Kontakt z nauczycielami przez dostępne formy komunikacji – dziennik LIBRUS.

4.Otrzymywanie różnych materiałów dydaktycznych poprzez platformę edukacyjną.

4.Udział ucznia w comiesięcznych konsultacjach z przedmiotów wiodących.(j .polski, matematyka, przyroda/biologia , historia, j .angielski )

Aby uzyskać zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą rodzice dziecka powinni dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:

- opinię z publicznej  poradni psychologiczno- pedagogicznej wskazującej brak przeciwskazań  do spełniania obowiązku poza szkołą,

- wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia

- oświadczenie rodziców o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia,

- zobowiązanie rodziców do przystąpienia dziecka w danym roku szkolnym do  egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami .

- wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez rodzica w szkole , która znajduje się na terenie województwa , gdzie zamieszkuje dziecko .

Zasady współpracy rodziców ze szkołą:

-zaleca się dość częsty kontakt nauczycieli z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS, w celu wymiany informacji o realizacji programu nauczania, przesyłania testów szkolnych podsumowujących przyswojone przez uczniów treści z wybranego bloku tematycznego,

- w przypadku  trudności o charakterze edukacyjnym nauczyciel może wskazać potrzebę zgłoszenia dziecka na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej

- dbanie o bezpośredni kontakt wychowawcy z uczniem klasy, do której jest przypisany,

- możliwość  korzystania przez rodziców ucznia ze strony internetowej, na której znajdują się wybrane dla danego przedmiotu nauczania programy nauczania, rozkłady materiału (plan wynikowy do programu nauczania), wymagania na poszczególne oceny (wspomagające w przygotowaniu do egzaminów klasyfikacyjnych)

Cofnięcie zezwolenia na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą:

- może nastąpić na wniosek rodziców

-jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego z części podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok z dyrektorem szkoły

- jeżeli nie zdało rocznych  egzaminów klasyfikacyjnych

- w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

- w przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad pomiędzy rodzicem , a szkołą , dyrektor szkoły ma prawo na cofnięcie zezwolenia na nauczanie domowe

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg