Przedszkole | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

WSO

                          

                       WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

           W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE

Podstawa prawna:

1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz .U. z 2017 r.poz.59 ze zm.)

2.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r.poz.2198 ze zm.)

3.Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych( Dz.U z dnia 16 sierpnia 2017 r, poz.1534)

§ 1. Podział roku szkolnego:

1.Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

2) Daty rozpoczęcia i zakończenia semestrów

a) Pierwszy semestr rozpoczyna się 1.09.

b) Pierwszy semestr kończy się 31.01

c) Drugi semestr rozpoczyna się 1.02

d) Drugi semestr kończy się 31.08

2.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 2. System oceniania:

Ocenianie w klasach I-III

1.W klasach I- III obowiązuje ocena opisowa. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2.Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

3.W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

4. W trakcie roku szkolnego nauczyciele przedmiotów takich jak: religia, etyka mogą wystawiać oceny w systemie punktowym.

Ocenianie w klasach IV-VIII

5. W klasach IV - VIII obowiązuje ocenianie kształtujące jak również system punktowy na wszystkich przedmiotach.

6. Wspólną dla wszystkich uczniów bazę punktową stanowią punkty za wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

7. Obowiązują ujednolicone przedziały procentowe:

1) ponad 100% - ocena celująca (6)

2)100% - 90% - ocena bardzo dobra (5)

3) 89% - 75% - ocena dobra (4)

4) 74% - 55% - ocena dostateczna (3)

5) 54% - 33% - ocena dopuszczająca (2)

6) 32% - 0% - ocena niedostateczna (1)

8. .Ocena punktowa musi obejmować różne formy pracy ucznia uzależnione od przedmiotu nauczania.

9. Z przedmiotu prowadzonego w wymiarze 1 godz. tygodniowo uczeń powinien mieć co najmniej po 3 oceny w pierwszym oraz drugim semestrze.

10. Uczeń klasy IV może uzyskać do 20% wszystkich punktów za dodatkowe formy działalność, uczeń klas V, VI może uzyskać do 15% wszystkich punktów za dodatkowe formy działalności, a uczeń klas VII, VIII do 10% wszystkich punktów za dodatkowe formy działalności. Punkty te są ponad obowiązkową pulą punktów i umożliwiają uczniowi podwyższenie oceny (patrz zasady oceniania na przedmiotach).

11. W klasach od IV do VIII ilość punktów na sprawdzianach mieści się w zakresie 15 – 25, a na kartkówkach do 10.

12. Najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną może uzyskać uczeń, który otrzymał ponad 100% punktów oraz opanował wiadomości i posiadł umiejętności wynikające z programu nauczania. Dotyczy to także laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim . Szczegółowe kryteria oceny celującej opracowuje nauczyciel przedmiotu i podaje je do wiadomości uczniów (zasady oceniania na przedmiotach).

13. Ocena semestralna i roczna jest oceną cyfrową wynikającą z przeliczenia zebranych punktów na ocenę ostateczną.

14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44a ustawy, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6 (ponad 100%);

2) stopień bardzo dobry – 5 (90-100%);

3) stopień dobry – 4 (75-89%);

4) stopień dostateczny – 3 (55-74%);

5) stopień dopuszczający – 2 (33-54%);

6) stopień niedostateczny – 1 (0-32%).

15. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 14 pkt 1–5.

16. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.14 pkt 6.

17. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie oceny za I semestr i ocen uzyskanych w drugim semestrze, przy czym wyznacznikiem oceny końcowej może być postęp, jakiego uczeń dokonał w drugim semestrze, nie zaś średnia punktów uzyskanych na koniec pierwszego i drugiego semestru.

18. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

19.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

20.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

21.Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

22. Uczeń, który na drugim etapie nauczania nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej bądź nie ukończył szkoły, nie ma możliwości kontynuowania nauki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12 w Warszawie.

23.Cele oceniania:

1) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,

4) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

5) informowanie rodziców o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach,

6) informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o efektywności nauczania i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.

24. Rytmiczność i częstotliwość oceniania:

1) ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie,

2) ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.

25. Nauczyciel prowadzi dokumentację oceniania w dzienniku internetowym, którą aktualizuje co najmniej raz w tygodniu.

26. Uczeń otrzymuje informacje na temat uzyskanej oceny i uzasadnienie oceny na bieżąco, a rodzicom przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia oceny w czasie zebrań z rodzicami, dni otwartych, rozmów indywidualnych i konsultacji. Powyższa informacja ma wskazać co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

27. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

28.Podpisane prace muszą zostać zwrócone nauczycielowi przedmiotu po zapoznaniu się z nimi rodzica .

29.Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom w gabinecie dyrektora i w jego obecności lub obecności zastępcy dyrektora.

30. System oceniania musi uwzględnić wszystkie wymiary uzdolnień ucznia.

31. Formy oceniania.

Uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:

1) odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów;

2) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych;

3) odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji;

4) sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, dwie tygodniowo; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu;

5) praca na lekcji (aktywność);

6) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku ( odbywają się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela);

7) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego;

8) prace manualne;

9) praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia;

10) nauczyciele mają prawo określenia innych (niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu, np.: samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne.

32. W szkole oprócz oceniania punktowego, stosuje się ocenianie kształtujące.

1) Ocenianie kształtujące jest stosowane w procesie uczenia się na etapie poznawania nowych wiadomości, nabywania umiejętności. 

2) Ocena kształtująca jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej - w formie ustnej lub pisemnej (bez oceny punktowej) i może być dokonana przez nauczyciela, mieć formę samooceny lub oceny koleżeńskiej.

3) Informacja zwrotna, która może być udzielana w formie ustanej lub pisemnej zawiera:  

  1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
  2. wskazówki – w jaki sposób i w jakim czasie uczeń powinien poprawić pracę;
  3. wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej

4) Ocenie kształtującej mogą podlegać wybrane formy pracy na lekcji, odpowiedź ustna, kartkówki, prace pisemne (wypracowania) oraz praca domowa. Ocenianiu kształtującemu nie podlegają natomiast sprawdziany wiedzy podsumowujące dany rozdział oraz sprawdziany śródroczne i roczne.

5) Diagnoza, która ma za zadanie sprawdzić wiadomości uczniów na początku roku szkolnego, podlega ocenie kształtującej.

6) Każdy nauczyciel określa zgodnie ze specyfiką przedmiotu, formy pracy podlegające ocenianiu kształtującemu.

7) Przed każdą formą sprawdzianu wiedzy i umiejętności nauczyciel podaje uczniom kryteria do pracy , czyli określa co będzie podlegało ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów.

8) Uczniowie mogą, na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów oceniania i wskazówek nauczyciela, wzajemnie recenzować swoje prace lub dokonywać samooceny.

9) Nauczyciel nie może jednocześnie stosować oceny kształtującej i sumującej.

33. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

34. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

35. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

36. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 34, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

37.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

38.W ocenie rocznej musi być brana pod uwagę ocena śródroczna, przy czym wyznacznikiem oceny rocznej jest postęp, jakiego dokonał uczeń w drugim semestrze, nie zaś średnia arytmetyczna stopni uzyskanych na koniec pierwszego i drugiego semestru.

39. Uczeń ma obowiązek poprawiania sprawdzianów, jeżeli uzyskał wynik poniżej 33%, zaś nauczyciel musi umożliwić mu tę poprawę w formie ustnej lub pisemnej w terminie dwóch tygodni od oddania pracy przez nauczyciela. W wypadku niestawienia się ucznia na poprawę w terminie uzgodnionym z nauczycielem, bez usprawiedliwienia nieobecności, uczeń traci prawo do poprawy oceny (patrz zasady oceniania na przedmiotach).

  1. Sprawdziany wchodzące w zakres punktacji powinny być przeprowadzone co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją. Wyniki ze sprawdzianu nie mogą być ujęte w podsumowaniu punktów ucznia, jeżeli nie miał on możliwości ich poprawienia.
  2. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy wyniku, jeżeli uzyskał poniżej 75% punktów. W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może wyrazić zgodę na dodatkową poprawę wyniku.
  3. Przy poprawie wyniku uczeń traci możliwość uzyskania 100% punktów i może otrzymać najwyżej 80% ogółu punktów.
  4. Wyniki z testów blokowych wchodzą w skład oceny semestralnej i końcowej z poszczególnych przedmiotów, ale nie podlegają poprawie.
  5. Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

40. Na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe.

41. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych:

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania,

3) Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu,

4) W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach,

5) Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą,

6) Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.

42. Rodzice ucznia informowani są o zachowaniu, postępach w nauce i o ocenach podczas zebrań, w czasie dni otwartych oraz za pośrednictwem obowiązującego w szkole internetowego systemu komunikacji z rodzicami. W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy na bieżąco informuje rodziców o postępach ucznia i jego zachowaniu.

43. Oceny klasyfikacyjne wystawiają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

44. Uczeń musi być poinformowany o przewidywanej ocenie rocznej oraz o ocenie z zachowania co najmniej dwa tygodnie przed jej wystawieniem, zaś informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną musi nastąpić na miesiąc przed jej wystawieniem. Rodzice muszą być powiadomieni pisemnie o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia. Forma powiadomienia: dziennik elektroniczny i list polecony.

45. Wystawiona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcoworoczna z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

46. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostarczonej wychowawcy przez rodziców w obowiązującym terminie, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania bądź określone uzdolnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. Warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

1.Odwołanie od oceny dotyczy uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej.

2.Uczeń musi być poinformowany o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej oraz o ocenie z zachowania co najmniej dwa tygodnie przed jej wystawieniem, zaś informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną musi nastąpić na miesiąc przed jej wystawieniem.

Rodzice muszą być powiadomieni pisemnie o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia. Forma powiadomienia: dziennik elektroniczny i list polecony.

3.Uczeń ma prawo do poprawy w formie egzaminu sprawdzającego rocznej oceny klasyfikacyjnej. Podanie o egzamin sprawdzający może złożyć rodzic ucznia .

4.Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie oceny rocznej z zajęć edukacyjnych jest:

a. uzyskanie w ciągu semestru z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów,

co najmniej 50 % ocen wyższych od oceny przewidywanej,

b. systematyczne przygotowywanie się do zajęć, dopuszcza się liczbę nieprzygotowań określoną w przedmiotowych systemach oceniania,

c. właściwa postawa i praca na zajęciach.

5.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 4. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: plastyka, muzyka zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust.7, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n ustawy o systemie oświaty.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

12.Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia .

13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 5. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego:

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.Nauczyciel uczący przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin, zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na egzaminie.

3.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę sprawdzianu praktycznego.

4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.

5.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły macierzystej nauczyciela.

7.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen. Protokół zawiera:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez dyrektora szkoły.

10.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej klasy i nie może kontynuować nauki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12.

11.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu.

§6. Ocena ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny.

1.Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2.Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, punkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6.Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

7.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3, punkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. a. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

10.W skład komisji, o której mowa w ust. 3, punkt 1, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

11. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

12. W skład komisji, o której mowa w ust 3, punkt 2, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog;

5) psycholog;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

13. Komisja, o której mowa w ust 3, punkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

14. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

15. Do protokołu, o którym mowa w ust. 14, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

16. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust 3, punkt 2 ustawy, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

17. Protokoły, o których mowa w ust. 14 i 16, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

§7. Świadectwo z wyróżnieniem.

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Począwszy od klasy IV uczeń realizujący obowiązek szkolny w formie nauczania domowego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

 

 

 

§8. Ocena z zachowania.

 

1. Ocena zachowania uczniów w kl. 1-3 ma formę opisową i uwzględnia samoocenę, ocenę wychowawcy i nauczycieli w wyznaczonych obszarach:

- wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

- dbałość i bezpieczeństwo własne i innych osób

- godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

- okazywanie szacunku wszystkim osobom

2. Ocena bieżąca ma postać graficzną ( w załączniku nr 1)

4. Uczeń i wychowawca dokonuje cotygodniowej oceny zachowania; wychowawca udziela uczniowi informacji zwrotnej.

5. Wychowawca dokonuje śródrocznej i rocznej oceny zachowania z uwzględnieniem cotygodniowych ocen zachowania oraz opinii innych nauczycieli.

Zapisuje je w formie opisowej w ocenie śródrocznej i rocznej na świadectwie.

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

7. Procedura wystawiania oceny z zachowania odbywa się w oparciu o ustalone kryteria:

1) przeprowadzana jest raz w miesiącu przez wychowawcę po konsultacjach z   nauczycielami uczącymi w danej klasie, nauczycielami świetlicy oraz pedagogiem lub psychologiem najpóźniej do 25-go każdego miesiąca, a następnie wpisuje tę ocenę do dziennika elektronicznego najpóźniej do 1-go następnego miesiąca,

2) nauczyciel zapisuje na bieżąco w dzienniku elektronicznym uwagi i pochwały,

3) procedura wystawiania ocen śródrocznej i rocznej z zachowania rozpoczyna się 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną,

4) za wystawienie ostatecznej oceny z zachowania odpowiada wychowawca klasy, w tym celu:

a) przeprowadza w klasie samoocenę i ocenę uczniów;

b) przedstawia swoją propozycję oceny uczniów, uwzględniając miesięczne oceny zachowania oraz opinie innych nauczycieli;

c) konsultuje swoje propozycje z innymi nauczycielami nie później niż na tydzień przed radą klasyfikacyjną - w przypadku rozbieżności dotyczących wystawionej oceny, prosi nauczycieli o dodatkowe uzasadnienie;

d) po tak przeprowadzonych konsultacjach wychowawca przedstawia ocenę zachowania Radzie Pedagogicznej.

8. Uczniowi za odniesione sukcesy i reprezentowanie szkoły na zewnątrz przysługuje odpowiednio wyższa ocena z zachowania, pod warunkiem, iż spełnia kryteria oceny dobrej z zachowania.

9. Oceną wyjściową jest ocena dobra.

10. Uczniowie realizujący nauczanie domowe nie otrzymują oceny z zachowania.

11.Kryteria oceny zachowania stanowią załącznik nr 2 do wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

 

 

 

( w załączniku nr 1) ( załącznik nr 2

 

 

 

 

 

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg