Przedszkole | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

ITN

Procedura udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauczania 
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12 im. E. Bułhaka w Warszawie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572                  z późn. zm.1) – art. 66, ust. 1.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.2) - § 17, ust. 1, pkt 1.

I. Warunki udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki:

1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki (IPN) kształci się z zakresu jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania  dla danej klasy, wg programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki (ITN) kształci się wg systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

4. Indywidualny tok nauki może być realizowany wg programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w pkt. 1.1.

5. Uczeń może realizować indywidualny program (IPN) lub tok nauki (ITN) na każdym etapie

edukacyjnym.

6.   Zezwolenie na ITN lub IPN może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki.                              

7. Uczeń ubiegający się o ITN lub IPN powinien wykazać się:

1) wybitnymi uzdolnieniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,

2) różnymi formami samokształcenia z danego przedmiotu/przedmiotów oraz szczególną aktywnością w rozwijaniu uzdolnień i pogłębianiu wiedzy,

3) wybitnymi osiągnięciami  w pozaszkolnych konkursach  i olimpiadach przedmiotowych oraz innych  (np. sportowych, artystycznych).

8. Uczeń ubiegający się o przyznanie ITN lub/i IPN musi uzyskać pozytywną opinię publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz Rady Pedagogicznej.

II. Tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki:

1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

a) uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

b) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,

c) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

3.Wniosek powinien zawierać:

1) Dane osobowe ucznia, tj. imię, nazwisko, klasę, datę i miejsce urodzenia, adres z kodem pocztowym, imiona rodziców, numery telefonów do ucznia i rodziców.                                                             2) Prośbę o przyznanie indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki ze wskazaniem przedmiotu/przedmiotów, które ma objąć ITN lub IPN.                                                                            3) Uzasadnienie wniosku z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć ucznia we wskazanych dziedzinach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4) We wniosku powinno znaleźć się również zobowiązanie do uczestniczenia przez ucznia                            w olimpiadach i konkursach z danego przedmiotu/ danych przedmiotów oraz zobowiązanie rodziców do współpracy ze szkołą i wsparcia organizacyjnego.

4. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku  zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu wiedzy więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

6. W przypadku przejścia ucznia z innej szkoły, w której udzielono mu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki dyrektor udziela zezwolenia na jego kontynuację po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz pisemnej zgodzie rodziców lub prawnych opiekunów.

7. Dyrektor zezwala na indywidualny program lub tok nauki w formie decyzji administracyjnej                           po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

8. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na IPN, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel - doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

11. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

12. Dyrektor szkoły może odmówić wydania zgody, jeżeli po analizie dokumentacji nie

będzie w stanie zapewnić uczniowi właściwej opieki ze strony nauczycieli swojej szkoły lub

jeżeli realizowany program zakłada osiągniecie niższych wyników niż założone zostały one

w szkolnym zestawie programów dla klasy, do której został on przyjęty.

13. W sprawach spornych dotyczących procedury udzielania zezwolenia na realizację przez

ucznia indywidualnego programu lub toku nauki wnioskodawca (uczeń, rodzic lub prawny

opiekun, nauczyciel lub wychowawca) może odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

14. Dyrektor rozpatruje ponownie wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania,

zasięgając ponownie opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

15. Ostateczna decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację indywidualnego

programu lub toku nauki podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi

stronami - uczniem, rodzicem (opiekunem prawnym), nauczycielem przedmiotu, którego to dotyczy oraz wychowawcą.

16. Od ponownej decyzji wydanej przez dyrektora szkoły stronom przysługuje odwołanie do

Kuratora Oświaty  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem dyrektora (organu, który decyzję wydał).

17. W przypadku niewyrażenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki wniosek

o udzielenie ponownego zezwolenia można złoży

 po upływie pół roku (w rozumieniu roku szkolnego).

III. Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki:

1. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny tok nauki, dyrektor wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, do których m. in. należą:

a) Opracowanie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym  w ramach  IPN/ ITN z udziałem ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna.

b) Dostosowanie form i metod pracy z uczniem uzdolnionym do preferowanego przez niego stylu uczenia się.

c) Wdrożenie indywidualnego planu pracy z uczniem z  IPN lub ITN, koordynacja działań.

d) Pełnienie funkcji konsultanta/tutora  i wspieranie ucznia w rozwijaniu uzdolnień i realizacji ITN                                          i IPN.

e) Współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami w celu zapewnienia mu optymalnych warunków realizacji ITN, IPN.

f) Zachęcanie i przygotowanie ucznia do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, itp.

g) Przekazywanie wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu, dyrekcji szkoły i rodzicom informacji                  o uzyskanych osiągnięciach ucznia uzdolnionego.

h) Przeprowadzanie rocznej ewaluacji postępów ucznia.

i)  Występowanie o przyznanie nagród i stypendiów dla ucznia zdolnego.

3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki( ITN) może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

4. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela (np. opiekuna naukowego) – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,                          z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

5. Rezygnacja z indywidualnego toku nauki oznacza powrót do naturalnego trybu pracy i oceniania.

6. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki (ITN) jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

7. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program nauki (IPN) odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów                    i sprawdzianów w szkołach publicznych, tj. na podstawie ocen cząstkowych, uzyskanych w trakcie nauki szkolnej, które muszą jednak obejmować treści wykraczające poza program klasy, a zawarte są w programie opracowanym indywidualnie dla ucznia.

8. Kontynuowanie indywidualnego toku nauki jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

9. Decyzję w sprawie indywidualnego toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

10. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane                                 w indywidualnym toku nauki.

11. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg