Przedszkole | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Klasy dwujęzyczne

MODEL NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12, im. Emanuela Bułhaka

Atutem Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka jest nauczanie dwujęzyczne – w systemie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jest to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych treści. Oznacza to że edukacja przyrodnicza, matematyczna, historia czy też wiedza o kulturze nauczana jest w języku obcym, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego języka.

Ponadto, metody wykorzystywane przez nas w ramach dwujęzyczności i języka angielskiego to:

 • Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera.
 • Metoda bezpośrednia – zbliżona jest do metody stosowania immersji językowej, podkreślić tu należy cel, do którego się dąży, wykorzystując tę metodę: usprawnienie komunikacji – rozumienie ze słuchu oraz mówienia, bez nacisku na wyjaśnienia gramatyczne, czy formalne powtarzanie słownictwa. Dzięki tej metodzie w uczniu budowana jest pewność siebie, niezbędny element do prawidłowej produkcji wypowiedzi ustnych.
 • Nauczanie języka oparte na zadaniach (Task-based Language Teaching).
 • Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response) oraz dramy.
 • Metoda immersji językowej czyli „zanurzania się w języku”, polega na posługiwaniu się językiem obcym przez cały czas trwania zajęć, bez zbędnych tłumaczeń na język ojczysty. W tej metodzie język jest narzędziem komunikacji, a jego nauczanie nie jest celem samym w sobie.
 • Co-teachers – ta metoda angażuje wyjątkowo uzdolnionych językowo uczniów do wcielenia się w rolę nauczyciela.

Głównym celem i misją szkoły w realizacji programu dwujęzyczności jest:

 • Wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego i wytworzenie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim. Cel ten realizowany jest też w stosunku do innych języków obecnie nauczanych w szkole tj. języka francuskiego, hiszpańskiego oraz niemieckiego.
 • Przekazanie podstaw języka obcego w taki sposób, aby przygotować ucznia do kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym.
 • Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjachinnych aniżeli same lekcje językowe, poprzez organizowanie lekcji plenerowych lub co-teachingu.
 • Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia do zdobywania wiedzy przedmiotowej i posługiwania się źródłami wiedzy w tym języku.

Przewidywane efekty i korzyści dla samego ucznia:

 • Wszystkie obszary edukacyjne wzajemnie się uzupełniają, stymulując rozwój ucznia w zakresie przyswajania języka angielskiego. Duży nacisk kładziony jest na „wsiąkanie” w kulturę krajów anglojęzycznych, dzięki czemu uczeń będzie rozumiał zasadność użycia języka obcego w życiu codziennym.
 • Rozwój zdolności komunikacyjnych, poszerzenia horyzontów oraz ułatwienie kontaktu ze światem.
 • Poznawanie przedmiotów z innej perspektywy poprzez dostęp do szerszego zakresu tematów.
 • Możliwość udziału w projektach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym oraz międzynarodowych.
 • Przygotowanie do dalszej edukacji w oddziałach dwujęzycznych.
 • Rozwijanie kompetencji międzykulturowych.
 • Przygotowanie ucznia do poziomuA1-A2 biegłości językowej na pierwszym etapie edukacji w klasach 1-3 oraz na etapie edukacji w klasach 4-8 do poziomu B1-B2 biegłości językowej według skali europejskiej: egzaminy Cambridge oraz zgodnej z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
 • Uczniowie pracują z zespołem wykwalifikowanych, profesjonalnych nauczycieli języków obcych oraz nauczanych przedmiotów.

Realizowane działania w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12, im. Emanuela Bułhaka:

 • Szkoła stała się Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym i jest szkołą partnerską British Council. Współpraca ta stymuluje ciągłe zmiany w sposobach nauczania i uczenia się. Jako placówka pod patronatem British Council, pragniemy zapewnić uczniom dostęp do umiejętności i kompetencji, które uczynią z nich obywateli świata. Corocznie organizujemy egzaminy Cambridge English. Uzyskane dotąd certyfikaty z pewnością pokazują iż uczniowie potrafią skutecznie komunikować się w mówionym i pisanym języku angielskim używanym na co dzień.
 • Współpraca z ORE (Organizacją Rozwoju Edukacji) oraz instytucjami promującymi działania na polu językowym.
 • Warsztaty tematyczne oraz lekcje pokazowe przeprowadzane przez gości i naukowców zza granicy.
 • Tworzenie wspólnych projektów umożliwiających poszerzenie umiejętności językowych i umiejętności funkcjonowania w środowisku wielokulturowych jako jednych z kluczowych kompetencji ucznia.
 • Przeprowadzanie testów semestralnych i zindywidualizowanych raportów dla ucznia odnośnie postępów w nauce.
 • Lekcje pokazowe i przedstawienia dla rodziców i uczniów oraz społeczności lokalnej.
 • Konkursy wiedzy językowej.
 • Wjazdy uczniów szkoły do szkół językowych w Europie w celu nauki języka obcego w naturalnych warunkach.

Rozkład zajęć dwujęzyczności w Społecznej Szkole Podstawowej nr 12, im. Emanuela Bułhaka na dwóch etapach edukacji:

1 etap – klasy 1 -3

 • Uczeń ma łącznie 8 godzin tygodniowo kontaktu z językiem angielskim.
 • 5 godzin na opanowanie programu języka angielskiego, zatwierdzonego przez MEN.
 • 1 godzina zajęć z Native Speaker, poszerzających umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.
 • 2 godziny na zajęcia realizujące program w ramach edukacji wczesnoszkolnej, w tym matematyki oraz przyrody. Tematyka anglojęzycznego bloku przedmiotowego jest zgodna z podstawa programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Na I etapie edukacji zajęcia w języku obcym są powiązane tematycznie z zagadnieniami programu edukacji wczesnoszkolnej z rozszerzeniem edukacji matematycznej oraz przyrodniczej. Metody pracy oraz materiały dostosowane są do potrzeb i umiejętności grupy wiekowej i są to przede wszystkim gry i zabawy ruchowe, materiały multimedialne, tematyczne karty pracy, metoda storytellingu: bajki oraz historyjki obrazkowe, rymowanki i piosenki. Ponadto, pracujemy nad 4 sprawnościami językowymi tj. słuchania, czytania, pisania oraz mówienia ze szczególnym naciskiem na czystą, prawidłową wymowę i czytanie – uczniowie mają zajęcia z Native Speaker.

2 etap edukacyjny

         klasy 4-6

          Moduł dwujęzyczny:

 • Uczeń ma łącznie 7 godzin tygodniowo kontaktu z językiem angielskim.
 • 4 godziny na opanowanie programu języka angielskiego, zatwierdzonego przez MEN.
 • 1 godzina zajęć z Native Speaker, poszerzających umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.
 • 2 godziny na zajęciamatematyki oraz historii w j.angielskim.
 • Dodatkowo 1 godz. dla chętnych: 1 godzina na przygotowanie do egzaminów Cambridge, konkursów i projektów.

Moduł ogólny:

 • Uczeń ma łącznie 5 godzin tygodniowo kontaktu z językiem angielskim.
 • 4 godziny na opanowanie programu języka angielskiego, zatwierdzonego przez MEN.
 • 1 godzina zajęć z Native Speaker, poszerzających umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.
 • Dodatkowo 1 godz. dla chętnych: 1 godzina na przygotowanie do egzaminów Cambridge, konkursów i projektów.

2 etap edukacyjny

     klasy 7-8        

     Moduł dwujęzyczny:

 • Uczeń ma łącznie 9 godzin tygodniowo kontaktu z językiem angielskim.
 • 5 godziny na opanowanie programu języka angielskiego, zatwierdzonego przez MEN.
 • 1 godzina zajęć z Native Speaker, poszerzających umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.
 • 2 godziny historii w j .angielskim
 • 1 godzina matematyki w j. angielskim
 • Dodatkowo 1 godz. dla chętnych: 1 godzina na przygotowanie do egzaminów Cambridge, konkursów i projektów.

     Moduł badawczy:

 • Uczeń ma łącznie 5 godzin tygodniowo kontaktu z językiem angielskim.
 • 4 godziny na opanowanie programu języka angielskiego, zatwierdzonego przez MEN.
 • 1 godzina zajęć z Native Speaker, poszerzających umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.
 • Dodatkowo 1 godz. dla chętnych: 1 godzina na przygotowanie do egzaminów Cambridge, konkursów i projektów.

Na drugim etapie edukacji doskonalimy umiejętności czytania tekstów, samodzielnego, twórczego pisania, opisywania i analizy różnorodnych zagadnień, interpretowania wyników, przedstawiania i uzasadniania poglądów. Następuje rozwój umiejętności używanego języka obcego jako narzędzia do nauki innego przedmiotu m.in. matematyki i historii. Poszerzamy horyzonty myślowe i doskonalimy umiejętności współpracy poprzez realizację projektów klasowych, międzyszkolnych oraz międzynarodowych. Opanowujemy oraz używamy praktycznie terminologii przedmiotowej w języku angielskim . Przygotowujemy również do egzaminów KET,PET,FCE .

11Działamy_z.png1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg