Przedszkole | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Edukacja domowa

             Edukacja domowa

Ustawa o Systemie Oświaty z 1991 roku(art.15, art.16 U o S o z dnia 1.09.1991roku) Nowelizacja ustawy o Systemie Oświaty z dnia 19 marca 2009 roku

Edukacja domowa to taki rodzaj kształcenia, w którym dzieci nie uczęszczają do szkoły , natomiast cały proces edukacyjny odbywa się w zaciszu domowym. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia optymalnych warunków do realizacji podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym, któremu podlega dziecko w edukacji domowej.

 Oferta naszej szkoły  w ramach edukacji domowej

1.Uczestnictwo ucznia w dodatkowych formach zajęć szkolnych i poza szkolnych.

2.Bezpłatne badanie przesiewowe w wykrywaniu zaburzeń mowy.

3.Kontakt z nauczycielami przez dostępne formy komunikacji – dziennik LIBRUS.

4.Udział ucznia w comiesięcznych konsultacjach z przedmiotów wiodących.(j .polski, matematyka, przyroda, historia, j .angielski, )

5.Za odbywanie konsultacji , udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, rodzic opłaca czesne miesięczne w wysokości 200 zł przez 10 miesięcy.

6. Za egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania przewiduje się opłatę w wysokości 100 zł.

Rodzice są zobowiązani do postępowania zgodnego z obowiązującymi procedurami prawnymi (art. 16 ust. 8-14 Ustawy o Systemie Oświaty dotyczący realizacji obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą.

Aby uzyskać zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą rodzice dziecka powinni dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:

- opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazującej brak przeciwskazań  do spełniania obowiązku poza szkołą,

- wniosek do dyrektora szkoły oraz stosowne oświadczenie,

- oświadczenie rodziców o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia,

- zobowiązanie rodziców do przystąpienia dziecka w danym roku szkolnym do  egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami (rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania…- Dz.U.z 2007 r,Nr83,poz.562 z późn.zm.)przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

- dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną o udzieleniu /odmowie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Decyzja musi mieć formę pisemną i powinna być wydana w ciągu miesiąca od wydania wniosku. W zezwoleniu dyrektor określa czas, na jaki decyzja jest wydana(maksymalnie czas trwania etapu edukacyjnego)Po zakończeniu danego etapu edukacyjnego należy znowu wystąpić z wnioskiem o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

- po decyzji dyrektora o zezwoleniu na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą dziecko jest wpisane do arkusza organizacyjnego szkoły.

-po zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej  szkoły.

- uczniowi nie wystawia się oceny z zachowania.

- wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez rodzica do 31 maja roku poprzedzającego rozpoczęcie realizacji obowiązku nauki poza szkołą.

 Zasady współpracy rodziców ze szkołą:

-zaleca się dość częsty  kontakt nauczycieli z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS, w celu wymiany informacji o realizacji programu nauczania, przesyłania testów szkolnych podsumowujących przyswojone przez uczniów treści z wybranego bloku tematycznego,

- w przypadku  trudności o charakterze edukacyjnym nauczyciel może wskazać potrzebę zgłoszenia dziecka na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej

- dbanie o  bezpośredni kontakt wychowawcy z uczniem klasy, do której jest przypisany,

- możliwość  korzystania przez rodziców ucznia  ze strony internetowej, na której znajdują się wybrane dla danego przedmiotu nauczania programy nauczania, rozkłady materiału (plan wynikowy do programu nauczania), wymagania na poszczególne oceny (wspomagające w przygotowaniu do egzaminów klasyfikacyjnych)

Cofnięcie zezwolenia na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą:

- może nastąpić na wniosek rodziców

-jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego z części podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok z dyrektorem szkoły

- jeżeli nie zdało rocznych  egzaminów klasyfikacyjnych

- w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 - w przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad pomiędzy rodzicem , a szkołą , dyrektor szkoły ma prawo na cofnięcie zezwolenia na nauczanie domowe

1logo_LS.pngPenfriends_LandscapeWebBanner2.jpgczytanie.jpgenglishyprepycenter.jpgetwinning1.jpgl22.jpglogo-mistrzowie-kodowania.jpglogo10.jpglogo2.giflogo8.jpgszkoa_odkrywcow_talentow.jpgwarszawa.jpgznaczek_szkoy_z_klas.jpg